All posts by: adminavukat

About adminavukat

İkale Sözleşmesi Gelir Vergisi İstisnası Gelir vergisi kesintisi yapılabilecek gelirlerin neler olduğu 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda belirlenmiştir. İşçilerin kesinti yapılabilecek geliri ücret geliridir. Ücret, işçinin fiili çalışma karşılığı elde ettiği gelir olup tazminat ve yardım niteliğindeki ödemelerden farklı bir nitelik taşımaktadır. Bu farklı niteliği hizmet sözleşmesinin işçi ve işveren tarafından karşılıklı sonlandırılması aşamasında yani […]

Genç Girişimci Teşviki 18.05.2018 tarihli 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7143 sayılı Vergi ve ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 22’nci maddesi ile; 31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81’inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (k) bendi; “31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir […]

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde KDV Yükümlülüğü Taşınmaz Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri; arsa sahibinin müteahhide devrettiği arsa payı karşılığında, müteahhidin yaptığı inşaatın bir kısmını konut veya işyeri olarak arsa sahibine teslimini düzenleyen sözleşmelerdir. Bu sözleşmede arsa sahibinin arsayı devretme, müteahhidin inşaattan konut veya işyeri teslim etme yükümlülüğü bulunmaktadır. Gerek gerçek usulde mükellefiyeti gerektirmeyecek […]

Yurt Dışından Ödenen İşçilik Ücretlerinin Gelir Vergisinden İstisnası 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 23’üncü maddesinin 14 numaralı bendinde; kanuni ikametgahı Türkiye’de bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerin çalışanları, işverenin Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak ödediği ücretlerin gelir vergisinden istisna edileceği hükme bağlanmıştır. Bu hükme göre, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan dar mükellefiyete […]

Sigorta Prim Teşviklerinden İşverenin Geriye Doğru Yararlanması Teşvik uygulamalarından çeşitli sebeplerle yararlanamayan ya da hatalı teşviklerden yararlanan işverenler geriye dönük olarak teşvik uygulamalarından yararlanmak istemekteyse de; ilave istihdam artışı sağlanmaksızın ya da uygulanan teşvikin getiriliş amacına aykırı olarak sadece daha kapsamlı ve maddi getirisi yüksek olan teşvik uygulamalarından yararlanma amacıyla hareket eden işverenlere, 18.03.2015 tarihli […]

Yurtdışı Boşanma Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Türk vatandaşlarının yurtdışı mahkemeleri veya idari makamlardan aldıkları boşanma, evliliğin iptali, evliliğin butlanı kararları ve bu kararların içinde yer alan velayet, nafaka, tazminat kararları kendiliğinden Türkiye’de geçerli değildir ve boşanmaya ilişkin kısım nüfus kayıtlarına işlenemez. Yurtdışında boşanan Türk vatandaşları Türkiye’de evli olarak görünmeye devam ederler. Türkiye’de boşanma kararının nüfus […]

Anonim Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu 19.03.1969 tarih ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nda “kamu hizmeti ve serbest bir meslek” olarak tanımlanan avukatlığın amacı; hukuki ilişkilerin düzenlenmesi, hukuki sorunlar ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesiyle hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır. 08.02.2008 […]

PARADA SAHTECİLİK SUÇU VE CEZASI 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ‘’Kamu Güvenine Karşı Suçlar’’ başlıklı 4. Bölümünde 197. Maddede parada sahtecilik suçu ve cezası belirtilmiştir. Buna göre; memlekette veya yabancı ülkelerde kanunen tedavülde bulunan parayı sahte olarak üreten, ülkeye sokan, nakleden, muhafaza eden veya tedavüle sokan kişi hapis ve adli para cezası ile cezalandırılır. Sahte […]

VERASET İLAMI A-TANIM Veraset ilamı, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 598. Maddesi’nde ‘’Mirasçılık Belgesi’’ olarak ifade edilmekle birlikte; anılan kanun hükmünde başvurusu üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenenlere, sulh mahkemesince veya noterlikçe mirasçılık sıfatlarını gösteren bir belge verileceği belirtilmiştir. Veraset ilamı, temel itibariyle murisin vefatı halinde bıraktığı miras üzerinde hak iddia edebilecek yasal veya atanmış mirasçıların […]

HAKARET SUÇU A-GİRİŞ Hakaret suçu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ‘’Şerefe Karşı Suçlar’’ başlıklı bölümü içerisinde yer alır. 5237 Sayılı Kanun’un 125. Maddesi uyarınca; bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişinin hapis veya adlî para […]

× CONTACT US ON WHATSAPP