Genç Girişimci Teşviki

18.05.2018 tarihli 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7143 sayılı Vergi ve ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 22’nci maddesi ile; 31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81’inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (k) bendi; “31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20’nci maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlardan, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında 1/6/2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri, 1 yıl süreyle 82’nci madde uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınır üzerinden Hazinece karşılanır. Adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak bu fıkra hükmünden yararlandırılır.” hükmü kapsamında; 01.06.2018 Tarihinden itibaren 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 20’nci maddesi kapsamında 18 yaşını doldurmuş 29 yaşını doldurmamış genç girişimcilerin işyeri açması halinde, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan tutar üzerinden BAĞ-KUR Primleri (1) Yıl süreyle Hazine tarafından karşılanmaktadır.

01.06.2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin BAĞ-KUR primleri, 1 yıl süreyle sigorta primine esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanacaktır.

01.06.2018 tarihi ve sonrasına beyan girişi yapılsa dahi aylık prime esas kazançları, günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katı üzerinden tahakkuk ettirilecektir.

2018 yılı için 2.029,5 x% 34,5=700,18.-TL teşvik tutarından yaralanabilmek için kanunun aradığı koşullar aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

• İşyeri açılışının tescili 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre 30 Gün içinde yapılmalıdır. Geriye dönük tescil işlemi yapılması halinde teşvik vergi kaydının başladığı tarih itibariyle başlayacaktır.

• Genç girişimcinin kendi işinde fiilen çalışması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi zorunludur.

• Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hâli hariç olmak üzere; teşvikten yararlanacak genç girişimcinin işletmeyi eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarından devralmış olmamalıdır.

• Adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesi faaliyet yapılacaksa sadece bir ortak teşvikten yararlanacak, teşvik kapsamında seçilecek ortak en genç olan ortak olacaktır.

• Diğer ortaklıklarda ortakların ayrı ayrı teşvik koşullarıını sağlaması zorunludur. Ortaklardan herhangi biri teşvik şartını sağlamıyorsa teşvik koşullarını sağlayan genç girişimci teşvikten yararlanamayacaktır.

• Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması gerekmektedir.

• Teşvikten yararlanırken sigortalılığı sona erenlerden 1 yıl içinde yeniden sigortalılığı başlayanların kalan aylar için teşvikten yararlanmaları mümkün değildir. Sigortalılık bir başka işveren yanında hizmet akdiyle çalışma nedeniyle sona ermişse 1 yıl içerisinde 4/1-b kapsamında yeniden sigortalılık başlamışsa teşvikten yararlanılabilecektir.

Prim teşvikinden yararlanmak isteyen genç girişimci tescil işlemini veri transferi aracılığı ile internet üzerinden yapabilecektir. Gelir İdaresi Başkanlığı ile karşılıklı veri transferi yapılıncaya kadar Bağ-Kur prim teşvikinden yararlanmak isteyen genç girişmci gelir vergisi istisnasından yararlandığına dair belgeyi bağlı bulunduğu SGK’na vermek zorundadır.

SMMM Murat BAL
Av. Arb. Yasemin BAL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× CONTACT US ON WHATSAPP