Genel

KONUT VE İŞYERİ KİRALARINDA TAHLİYE Taraflardan her biri kanunda veya sözleşmede belirtilen şartlara uyduğu takdirde sözleşmeyi feshedebilir. Belirli süreli anlaşmalarda; TBK m. 347’e  göre, maddesine göre kiracı sürenin bitiminden en az on beş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır. Kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. Ancak, […]

KİRA BEDELİNİN ARTIŞI VE TESPİTİ Kira bedelinin belirlenmesi 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesinde “Kira Bedeli” başlığı altında düzenlenmiştir. Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Tarafların kira bedelinde anlaşamaması durumunda; uyuşmazlığın giderilmesi için dava […]

İkale Sözleşmesi Gelir Vergisi İstisnası Gelir vergisi kesintisi yapılabilecek gelirlerin neler olduğu 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda belirlenmiştir. İşçilerin kesinti yapılabilecek geliri ücret geliridir. Ücret, işçinin fiili çalışma karşılığı elde ettiği gelir olup tazminat ve yardım niteliğindeki ödemelerden farklı bir nitelik taşımaktadır. Bu farklı niteliği hizmet sözleşmesinin işçi ve işveren tarafından karşılıklı sonlandırılması aşamasında yani […]

Genç Girişimci Teşviki 18.05.2018 tarihli 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 7143 sayılı Vergi ve ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 22’nci maddesi ile; 31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81’inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (k) bendi; “31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir […]

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde KDV Yükümlülüğü Taşınmaz Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri; arsa sahibinin müteahhide devrettiği arsa payı karşılığında, müteahhidin yaptığı inşaatın bir kısmını konut veya işyeri olarak arsa sahibine teslimini düzenleyen sözleşmelerdir. Bu sözleşmede arsa sahibinin arsayı devretme, müteahhidin inşaattan konut veya işyeri teslim etme yükümlülüğü bulunmaktadır. Gerek gerçek usulde mükellefiyeti gerektirmeyecek […]

Yurt Dışından Ödenen İşçilik Ücretlerinin Gelir Vergisinden İstisnası 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 23’üncü maddesinin 14 numaralı bendinde; kanuni ikametgahı Türkiye’de bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerin çalışanları, işverenin Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden döviz olarak ödediği ücretlerin gelir vergisinden istisna edileceği hükme bağlanmıştır. Bu hükme göre, kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan dar mükellefiyete […]

Sigorta Prim Teşviklerinden İşverenin Geriye Doğru Yararlanması Teşvik uygulamalarından çeşitli sebeplerle yararlanamayan ya da hatalı teşviklerden yararlanan işverenler geriye dönük olarak teşvik uygulamalarından yararlanmak istemekteyse de; ilave istihdam artışı sağlanmaksızın ya da uygulanan teşvikin getiriliş amacına aykırı olarak sadece daha kapsamlı ve maddi getirisi yüksek olan teşvik uygulamalarından yararlanma amacıyla hareket eden işverenlere, 18.03.2015 tarihli […]

Yurtdışı Boşanma Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Türk vatandaşlarının yurtdışı mahkemeleri veya idari makamlardan aldıkları boşanma, evliliğin iptali, evliliğin butlanı kararları ve bu kararların içinde yer alan velayet, nafaka, tazminat kararları kendiliğinden Türkiye’de geçerli değildir ve boşanmaya ilişkin kısım nüfus kayıtlarına işlenemez. Yurtdışında boşanan Türk vatandaşları Türkiye’de evli olarak görünmeye devam ederler. Türkiye’de boşanma kararının nüfus […]

Anonim Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu 19.03.1969 tarih ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nda “kamu hizmeti ve serbest bir meslek” olarak tanımlanan avukatlığın amacı; hukuki ilişkilerin düzenlenmesi, hukuki sorunlar ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesiyle hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır. 08.02.2008 […]

PARADA SAHTECİLİK SUÇU VE CEZASI 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ‘’Kamu Güvenine Karşı Suçlar’’ başlıklı 4. Bölümünde 197. Maddede parada sahtecilik suçu ve cezası belirtilmiştir. Buna göre; memlekette veya yabancı ülkelerde kanunen tedavülde bulunan parayı sahte olarak üreten, ülkeye sokan, nakleden, muhafaza eden veya tedavüle sokan kişi hapis ve adli para cezası ile cezalandırılır. Sahte […]

× CONTACT US ON WHATSAPP