Anonim Şirketlerde Avukat Bulundurma Zorunluluğu

19.03.1969 tarih ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nda “kamu hizmeti ve serbest bir meslek” olarak tanımlanan avukatlığın amacı; hukuki ilişkilerin düzenlenmesi, hukuki sorunlar ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesiyle hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır. 08.02.2008 tarihinden itibaren; Avukatlık Kanunu’nun 35/3 maddesiyle esas sermaye istemini benimseyen Eski Türk Ticaret Kanunu’nun 272’nci maddesine yapılan gönderme; yürürlükteki 6103 sayılı kayıtlı sermaye sistemini benimseyen Yeni Türk Ticaret Kanununun 7’nci ve 332’nci maddesinde “Esas Sermaye ve Kayıtlı Sermaye sistemlerindeki ikili ayırım gözetilerek Avukat Bulundurma Zorunluluğu” devam etmektedir.
• Bu durumda; (TTK md. 332/f.1) kapsamında; “esas sermayesi ödenmiş olsun olmasın 250.000,-TL veya daha fazla olan anonim şirketlerin sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu” bulunmaktadır. Kuruluş sermayesinin 250.000,-TL olması halinde tescil ile tüzel kişilik kazandığı tarihte (TTK mad. 355/f.1), sermaye artırımı sonrasında esas sermayesi 250.000,-TL olursa sermaye artırımına ilişkin genel kurul kararının ticaret siciline tescil edildiği tarihte doğacaktır. (TTK mad. 456/f.4) Bu şirketler; kendileri bizzat dava açamayacakları gibi açılmış davalara cevap vermeleri veya davaları takip etme haklarını avukat vasıtasıyla kullanabilecektir.

Bu şirketler; 2017 yılı için asgari 1.650,-TL sözleşmeli avukat aylık ücreti ödeyeceklerdir. Bu ücret, kesin hüküm elde edilinceye kadar olan dava, iş ve işlemler ücreti karşılığıdır. Avukat tarafından takip edilen dava veya işle ilgili olarak düzenlenen dilekçe ve yapılan diğer işlemler ayrı ücreti gerektirmez. Buna karşılık, icra takipleriyle, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştay’da temyizen ve bölge idare ve bölge adliye mahkemelerinde itirazen görülen işlerin duruşmaları ayrı ücreti gerektirmektedir.
Ayrıca, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre, takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak vekalet ücretinin, yıllık avukatlık ücretinin (12 x 1.650,-TL=19.800,-TL) üzerinde olması durumunda, aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenecektir. Vekalet ücretinin, bu miktarın altında kalması durumunda ise, normal aylık ücret ödemelerine devam edilecek olup, avukata ayrıca bir ödemede bulunulmayacaktır.

Esas sermayesi 250.000 TL ve üzeri olduğu halde sözleşmeli avukat bulundurma yükümlülüğünü yerine getirmeyen anonim şirketlere, Cumhuriyet Savcısı tarafından, sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan 16 yaşından büyük işçiler için suç tarihinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nca belirlenen ve yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilecektir.

• Kayıtlı sermaye sistemini kabul eden halka açık olan olmayan anonim şirketlerin kayıtlı sermaye tavanları, başlangıç ve çıkarılmış sermayeleri ne olursa olsun, avukat bulundurma zorunluluğu yoktur.

Av. Yasemin BAL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× CONTACT US ON WHATSAPP